Navigata

Sammen er vi sterke


§ 1. Formål.


Landsorganisasjonen Navigata er en
landsdekkende medlems- og
interesseorganisasjon som arbeider for å sikre individets rettigheter i møte med det offentlige Norge.
Navigata skal også gi støtte tilminoriteter og andre grupper som utsettes for, eller har vært utsatt for overgrep av ulik art.
Navigata er religiøst og partipolitisk uavhengig.Navigata bedriver sin virksomhet på demokrati og flertallsvilje. Respekt for enkeltmenneskets egenverdi er en grunnleggende bærebjelke for organisasjonens virke.
Vi baserer vårt arbeid på frivillighet og egenkompetanse. Men når det er nødvendig, vil vi søke hjelp og råd utenfor organisasjonen.
Navigata garanterer medlemmenes anonymitet, slik at medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i Navigata kan delegere ansvar for hele eller deler av medlemskartoteket til andre i styret.


§ 2. Medlemskap.

Alle som sier seg enig i formålsparagrafen til Navigata kan bli medlemmer.

Navigata har følgende kategorier medlemskap:

Enkeltmedlemskap. For personer over 18 år. 1 stemme på årsmøter og medlemsmøter.

Familiemedlemskap. To stemmer på årsmøter og medlemsmøter.

Det skal angis ved kontingentinnbetaling hvilke to personlige stemmer dette gjelder.

Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie.

Støttemedlemskap. Støttemedlemmer har kun talerett på årsmøter og medlemsmøter. Et støttemedlem kan ikke inneha tillitsverv i Navigata.

Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene.

Kontigenten må være betalt for å gi stemmerett

Et medlem som innen den fristen ikke har betalt sin kontingent har kun tale- og forslagsrett på årsmøtet.
Et medlem som ikke har betalt sin kontingent på ett år, mister også forslagsretten på årsmøter og medlemsmøter.

Om et medlem heller ikke har betalt sin kontingent nestkommende år, strykes medlemmet automatisk fra medlemslista.

Et medlem kan også skriftlig melde seg ut av Navigata. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning.

En skriftlig utmelding krever en personlig underskrift.

Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker.

Når det gjelder ekskluderte eller suspenderte medlemmer gjelder egne regler. Se egen paragraf om suspensjon og eksklusjon.


§ 3. Lokallag.

Det kan opprettes lokallag i Navigata i henhold til følgende mønster-vedtekter:
Lokallaget skal ha samme formålsparagraf som den til enhver tid gjeldende formålsparagrafen i Navigata og et styre på minst tre medlemmer og to varamedlemmer.

Styret skal velges av årsmøtet i lokallaget.

Det er kun medlemmer av et lokallag som har forslags- og stemmerett på årsmøtet i lokallaget.
Årsmøtet i lokallaget kan imidlertid vedta å gi innbudte gjester talerett.

Årsmøtet i lokallaget skal også minst velge leder og nestleder. Det valgte styret i et lokallag kan konstituere seg selv med kasserer,

sekretær og andre nødvendige funksjoner om disse ikke er valgt spesielt av

lokallagets årsmøte. Lokallaget bestemmer selv om noen av styremedlemmene skal velges for mer enn ett år av gangen.

Dette skal i så fall framgå av lokallagets vedtekter.

For å kunne velges til tillitsverv i Navigata, må man ha vært medlem av organisasjonen i minst seks måneder.

Dette gjelder både lokallag og hovedorganisasjon.

Unntak kan gjøres ved oppstart av lokallag. Slike unntak skal meddeles styret i Navigata.

Alle med tillitsverv i Navigata skal underskrive på en erklæring om at de er kjent med vedtektene til Navigata og at de forplikter seg til å følge disse.

Denne erklæringen skal også inneholde en erklæring om at de ikke er tillitsvalgte i en annen romaniorganisasjon.

Årsmøtet i et lokallag skal holdes innen utgangen av februar hvert år.

Et lokallag skal senest innen fire uker etter hvert årsmøte sende oversikt over det nye styret til styret i Navigata,

sammen med av årsmøtet vedtatt årsmelding, regnskap, virksomhetsplan og budsjett og referat fra årsmøtet.

Ved ekstraordinære årsmøter i et lokallag, skal styret i Navigata ha tilsendt referat fra dette møtet.

Styret i et lokallag kan opprette og oppløse egne utvalg og arbeidsgrupper etter behov.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter i et lokallag. Ved henvendelse, skal styret i Navigata få tilgang til protokollene.

Et lokallag skal ha egne vedtekter. Disse skal godkjennes av styret i Navigata. Det samme gjelder vedtektsendringer i et lokallag.

Der ikke annet er angitt i et lokallags vedtekter gjelder vedtektene til Navigata.

Vedtektsendringer i et lokallag kan kun gjøres av lokallagets årsmøte.

Ved uenighet mellom et lokallag og styret i Navigata angående lokallagets vedtekter, er det vedtaket til styret i Navigata som skal gjelde fram til førstkommende årsmøte i Navigata.

Årsmøtet i Navigata avgjør så saken med vanlig flertall, og etter at styret i Navigata og lokallaget har lagt fram sitt syn på saken for årsmøtet.

Et lokallag skal ha en egen paragraf som sier hvilket geografisk område lokallaget dekker.

Alle med bostedsadresse innen dette området kan bli medlemmer i lokallaget.

Medlemmer som bor i geografiske områder der det ikke finnes lokallag står fritt til å velge å bli medlem i et eksisterende lokallag.

Dette skal i så fall spesifiseres på kontingentgiro eller annen innbetaling av medlemskontingent.

Om det opprettes lokallag i de områder slike medlemmer bor, skal disse tilhøre dette lokallaget.

Styret i Navigata kan dele et lokallag eller utvide et lokallags opptaksområde når man mener at det er hensiktsmessig.

Ved uenighet om deling eller utvidelse mellom styret i Navigata og lokallaget, skal dette avgjøres av årsmøtet til Navigata med vanlig flertall.

Alle lokallag skal være regisrert i Brønnøysundregistrene, slik at de har et eget organisasjonsnummer og en egen bankkonto.

Et lokallag kan ikke ha en bankkonto som tilhører en privatperson.

Lokallagenes leder skal til enhver tid ha en oppdatert liste over sine medlemmer.

Ved oppløsning av et lokallag skal lagets midler tilfalle Navigata. Ved oppløsning av et lokallag, skal Navigatas vedtekter om oppløsning følges.

Ovenstående mønstervedtekter skal synliggjøres i alle paragrafer i lokallagets vedtekter. Ut over det, kan lokallaget utvikle egne vedtekter.


§ 4. Årsmøtet.


Det høyeste organet i Navigata er årsmøtet, som skal avholdes hvert år innen 15. april.

Senest fem uker før årsmøtet skal skriftlig innkalling sendes alle medlemmer, inkludert støttemedlemmer.

Denne innkallingen skal inneholde dato, sted og klokkeslett for årsmøtet, samt frist for innsending av innkomne forslag.

Innkalling sendt elektronisk gjelder som skriftlig innkalling.

Forslag fra medlemmene skal være sendt styret i Navigata senest to uker innen årsmøtet.

Følgende sakspapirer fra styret til årsmøtet skal være tilgjengelig for alle medlemmer senest en uke før årsmøtet:


Styrets forslag til årsmelding.
Styrets forslag til revidert regnskap.
Styrets forslag til virksomhetsplan.
Styrets forslag til budsjett.
Innkomne forslag, med styrets innstilling til forslagene.


Frammøtte medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til det som er nevnt under § 2. Medlemskap.

Medlemmer kan ikke møte med fullmaktsstemmer på årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle i nevnte rekkefølge:

Valg av møteleder.

Valg av møtereferent.

Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen.

Valg av tellekorps på tre personer.

Styrets forslag til årsmelding.

Styrets forslag til regnskap.

Innkomne forslag, herunder størrelsen på kontingentene.

Styrets forslag til virksomhetsplan.

Styrets forslag til budsjett.

Valg av: Styreleder, nestleder, kasserer, sekretær, tre styremedlemmer og minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Valg av tre representanter med personlige varamedlemmer til styret i Stiftelsen Navigata, pluss tre personer til stiftelsens årsmøte,

Valg av tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen, . Alle de ovennevnte velges for ett år av gangen.

Medlemmer av valgkomiteen og revisor kan ikke sitte i Navigatas styre.

Alle med tillitsverv i Navigata skal underskrive på en personlig erklæring om at de er kjent med vedtektene til Navigata og at de forplikter seg til å følge disse.


 § 5. Styret.


Styret er Navigatas høyeste organ mellom årsmøtene og består av 5 styremedlemmer, og minst tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.

Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær velges direkte av årsmøtet.

Styret skal ha minst fire styremøter i året.
Alle styre- og varamedlemmer skal ha tilsendt innkalling og sakspapirer til styremøtene.

Vararepresentantene kan møte på alle styremøter med tale- og forslagsrett og har stemmerett i den rekkefølge de er valgt, dersom det er forfall blant de ordinære styremedlemmene.

Styret kan oppnevne og oppløse arbeidsgrupper og utvalg etter behov.

Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Styrets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt i forhold til personsensitive opplysninger de får som tillitsvalgt i Navigata.

Dette gjelder også når de ikke lenger innehar tillitsverv. Brudd på denne taushetsplikten kan føre til suspensjon og eksklusjon.


 § 6. Suspensjon og eksklusjon.


Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til Navigata, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen,

eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for Navigata, kan suspenderes.

Er medlemmet medlem i et lokallag, kan lokallaget suspendere medlemmet.

Om ikke medlemmet er medlem av et lokallag, kan styret i Navigata suspendere medlemmet.

Om et lokallag suspenderer et medlem, skal lokallaget umiddelbart gi skriftlig beskjed om dette til styret i Navigata der

det klart framgår hva som er årsaken til suspensjonen.

En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i Navigata. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge

fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte.


Om det er et lokallag som har suspendert medlemmet, skal en representant fra lokallaget på samme måte ha mulighet til å legge fram lokallagets syn på saken.


Det er styret i Navigata som alltid fatter endelig vedtak om suspensjon, eller ei.

En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i Navigata. Suspensjoner skal alltid tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i Navigata, som fatter endelig vedtak om eksklusjon eller ei med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.


Et ekskludert medlem kan bli medlem av Navigata igjen etter at det har gått to år etter eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det.


§ 7. Ekstraordinært årsmøte.

 

Styret i Navigata kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret mener det er nødvendig, eller når minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det skriftlig.


Tidsfrister for innkalling og sakspapirer følger det som gjelder for ordnært årsmøte.


Et ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er årsak til innkallingen.§ 8. Vedtektsendringer.


Endring av vedtektene til Navigata kan kun gjøres av et årsmøte. All endring av vedtektene kan gjøres med vanlig flertall, med unntak for endring av formålsparagrafen,


endringer i pragrafen om suspensjon og eksklusjon, endringer i paragrafen om oppløsning og endringer i denne paragrafen, som krever ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet,eller ekstraordinært årsmøte.